Kontakt oss

Fagområder

Ansatte

Om oss

Artikler

Personvern

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss vil Legal24 advokatfirma behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Legal24 advokatfirma ved administrativ leder Silje A. Gammelli. Kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig er:

Adresse: Universitetsgata 8, 0164 Oslo
E-post: silje@legal24.no
Telefon: 22 40 23 07
Organisasjonsnr.: 998 61 4007

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Administrative leder Silje Gammelli på silje@legal24.no eller telefonnummer 21 51 98 30.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 • Besvare henvendelser som kommer inn til oss.
 • Personopplysninger vil kunne omfatte navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du lurer på. Videre kan behandling av dine personopplysninger være nødvendig for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en eventuell avtaleinngåelse.
 • Oppfylle oppdragsavtale om advokatbistand.
 • Saksopplysninger vil kunne inneholde personopplysninger, også av sensitiv karakter. Personopplysninger vil i denne sammenheng kunne knyttes til klient, motpart eller andre som er involvert i saken. Behandlingen vil i hovedsak skje fordi den er nødvendig for å oppfylle en avtale med den registrerte, men samtykke til behandling er som regel også innhentet gjennom oppdragsbekreftelse. Der den registrerte er andre enn klient, har behandling av personopplysninger grunnlag i en interesseavveining. Vi har vurdert det som legitimt å vektlegge klientens behov for juridisk avklaring av en sak og anser behandling av visse opplysninger som nødvendig for å oppnå dette formål. Juridiske vurderinger utarbeidet av virksomhetens ansatte vil kunne benyttes til kunnskapsforvaltning innad i firmaet. Dette gjøres på bakgrunn av en interesseavveining, ettersom effektivisering av arbeidet vil komme både klienter og virksomheten til gode.
 • Rekruttering til nye stillinger oss hos.
 • Personopplysninger vil kunne inngå i CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt ved å sende inn din søknad om stilling hos oss. Behandlingen skjer også på grunnlag av en interesseavveining, da det antas å være i både virksomhetens og den registrertes interesse at personopplysningene behandles. Videre behandles opplysninger på grunnlag av den registrertes anmodning om å gjennomføre tiltak før en avtaleinngåelse.
 • Samarbeid og annet organisatorisk arbeid.
 • Samarbeid med ulike organisasjoner og kontakt med personer i organisatorisk sammenheng vil til tider nødvendiggjøre behandling av personopplysninger, slik som for eksempel registrering av navn, telefonnummer og e-post til kontaktpunkter. Behandling av personopplysninger vil kunne skje på grunnlag av en interesseavveining, der dette er nødvendig i organisatorisk sammenheng og for drift av virksomheten. Behandlingen kan også ha grunnlag i avtale eller fordi behandling er nødvendig for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før avtaleinngåelse. Behandling kan også finne sted på grunnlag av en rettslig forpliktelse som påhviler virksomheten.

Taushetsplikt

Advokater i advokatfirmaet har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter. I tillegg plikter advokatene også å behandle opplysninger utover dette fortrolig. I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten. Med mindre noe annet er avtalt, har advokatfirmaets advokater adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. Advokatfirmaets øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene.

Utlevering av personopplysninger til andre

I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av et klientoppdrag vil advokatfirmaet behandle personopplysninger, herunder også særlige kategorier personopplysninger om det er nødvendig, i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Formålet med behandlingen er å yte advokattjenester.

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Legal24 advokatfirma bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • Intility AS. Totalleverandør av IT-tjenester. Personopplysninger i tilknytning til advokatoppdrag lagres og oppbevares elektronisk i databehandlerens datasenter.
 • Microsoft
 • 24SevenOffice AS
 • MPR Regnskap AS

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Noen personopplysninger må lagres i lengre tid dersom dette er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller for å forsvare et rettskrav.

Advokatfirmaet vil, innenfor de rammer som følger av lovverket, oppbevare kopi av saksdokumenter etter avslutning av et klientoppdrag. Saksdokumentene arkiveres i en periode oppad begrenset til ti år. Kopier av saksdokumenter kan utleveres mot vederlag. Ved avslutning av et oppdrag gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klient eller makuleres etter nærmere avtale.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du rette en anmodning til firmaet ved administrativ leder Silje Gammelli. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende vår kontaktperson en skriftlig henvendelse hvor det tydelig fremgår at du trekker tilbake ditt samtykke.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

© Copyright Legal24 Advokatfirma AS

Postadresse: Postboks 444 Sentrum 0103 Oslo Postboks 444 Sentrum 0103 Oslo

Personvern