Kontakt oss

Fagområder

Ansatte

Om oss

Artikler

Fast eiendom

Eiendomsretten favner vidt og våre advokater arbeider med de fleste forhold som har med fast eiendom å gjøre. Vi bistår blant annet i nabotvister, tvister om bruks- og eiendomsrettigheter, tomtefestesaker, saker etter plan- og bygningsloven og saker om sameier. Vi fører saker for jordskifteretten og har alminnelige meglingsoppdrag.

Mange klienter trenger bistand med å få klarlagt hvilke rettigheter de og deres eiendommer har overfor andre privatpersoner. Det kan for eksempel dreie seg om vei-, vann- og avløpsrettigheter, båtfeste- og bryggerettigheter eller andre rent privatrettslige forhold, som for eksempel uklarhet om eiendomsgrenser. går. Her kan våre advokater bistå.

Vi bistår med tvisteløsning i konflikter mellom beboere i sameier og borettslag om fordeling av vedlikeholdskostnader, rettigheter knyttet til fellesarealer eller utnyttelse av egne boenheter, for eksempel ved på- eller ombygging. Ofte gir en dialog innad i sameiet, eventuelt et styremøte eller en ekstraordinær generalforsamling, en god løsning uten at rettslige skritt er nødvendig.

Mange tar kontakt med oss fordi de har havnet i tvist med naboen sin. Det kan være på grunn av støy fra naboeiendommen eller fordi det har oppstått uenighet om høyde på hekker og trær. Vi hjelper med å vurdere hva som ikke kan gjøres på en eiendom og hva en nabo må tåle.

Vi bistår også i saker av offentligrettslig karakter, som for eksempel søknader om utbygging av eiendommer, dispensasjonssøknader ved avvik fra kommuneplan eller strandsonebestemmelser og klagesaker til Fylkesmannen.

© Copyright Legal24 Advokatfirma AS

Postadresse: Postboks 444 Sentrum 0103 Oslo Postboks 444 Sentrum 0103 Oslo

Personvern