Kontakt oss

Fagområder

Ansatte

Om oss

Artikler

Familierett

Våre advoakter bistår i rettslige spørsmål som oppstår når man lever sammen eller når et samliv avsluttes.

Det økonomiske samlivet er for gifte par regulert i ekteskapsloven, mens det for samboere ikke finnes noen tilsvarende lovgivning. For samboere faller man derfor tilbake til tolkning av ulike andre lover og rettspraksis for å avklare mange av de forholdene som for gifte er klart lovregulert.

Særlig for samboere, men også for gifte, kan det være fornuftig å inngå avtaler rundt det økonomiske samlivet. Uten avtaler kan samboerne ha svært ulikt syn på hvem som eier hva og hvordan økonomien er ment å være – spesielt den dagen samlivet opphører. Det er likevel mange som velger å utsette det å lage samboeravtaler, både fordi man opplever det som uromantisk, men også fordi man synes det er vanskelig å vite hva man bør regulere i avtalen. Våre advokater bistår med rådgivning og utarbeidelse av samboeravtaler.

For ektefeller kan det også være lurt å inngå avtaler, gjerne kalt ektepakt, om man ønsker seg andre løsninger enn lovens standardløsninger. Det kan for eksempel avtales særeie fremfor felleseie, eller retten til skjevdeling kan avtales bort. For større gaver mellom ektefellene er det et krav at gaven formaliseres gjennom en ektepakt. Våre advoakter har bred erfaring med ektepakter og annen planlegging av ektefellers økonomi.

Et sentralt tema ved samlivsbrudd er det økonomiske oppgjøret mellom partene. For de som har vært gift er utgangspunktet for oppgjøret regulert i lovgivning. Det kan likevel oppstå uenigheter om hva som er verdien av eiendeler, hvem som skal overta hva og om den ene parten har rett til å holde verdier utenfor delingen.

I oppgjør etter samboere er det ofte uenighet knyttet til hvem som eide hva, hvorvidt den ene har blitt medeier i den andres eiendeler, samt tolkning av samboeravtaler når dette foreligger.

Felles for begge former for økonomisk oppgjør er at det ofte oppstår uenigheter og konflikter, særlig fordi det som regel er sterke følelser involvert. I tillegg kan reglene være vanskelige å forstå. Her er det fornuftig å søke profesjonell bistand fra advokat som kan bistå med å sortere de forskjellige problemstillingene. Våre advokater er også opptatt av å forstå den mellommenneskelige siden av oppgjøret for slik å i større grad klare å få til gode løsninger for klientene.

© Copyright Legal24 Advokatfirma AS

Postadresse: Postboks 444 Sentrum 0103 Oslo Postboks 444 Sentrum 0103 Oslo

Personvern