Kontakt oss

Fagområder

Ansatte

Om oss

Artikler

Privat bilsalg via forhandler

Ved å selge bilen via profesjonell part kan man tro at man samtidig minsker eget selgeransvar og økonomisk risiko. Dessverre kan det motsatte bli tilfellet. Ved å engasjere en forhandler som mellommann blir ditt selgeransvar større og kjøpers rettigheter bedre enn hvis du hadde droppet den profesjonelle mellommannen.

Ved å selge bilen via profesjonell part kan man tro at man samtidig minsker eget selgeransvar og økonomisk risiko. Dessverre kan det motsatte bli tilfellet. Ved å engasjere en forhandler som mellommann blir ditt selgeransvar større og kjøpers rettigheter bedre enn hvis du hadde droppet den profesjonelle mellommannen.

Ved kjøp og salg av løsøre er det to lover som kan komme til anvendelse, kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Løsøre er et annet ord for «ting». Dette kan være alt fra bil, blomster, campingvogn, mobiltelefon, klær, julepynt, mat, hund, hest eller båt. Det kan være brukte ting eller nye ting. Kjøpsloven gjelder alle kjøp med unntak av de tilfellene hvor enten selger eller selgers representant opptrer i næringsvirksomhet og selger til en forbruker. En forbruker vil som oftest være en privatperson som kjøper/selger til sitt eget private forbruk. Eksempelvis når en forbruker selger en gjenstand til en annen forbruker, eller når næringsdrivende selger til hverandre, kommer kjøpsloven til anvendelse. Kjøpsloven er ment å ivareta begge parters rettigheter og plikter på lik linje. Det er derfor ingen av partene som antas å være svakere eller sterkere enn den andre.

I forbrukerkjøpsloven derimot, er selgers og kjøpers plikter og rettigheter til dels svært ulike. I denne loven gis kjøper, forbrukeren, mye større rettigheter enn selger. Grunnen til dette er at forbrukeren antas å være den svake parten i et avtaleforhold.

Forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse

Så hvorfor må du forholde deg til forbrukerkjøpsloven når du som forbruker selger bilen, campingvognen, båten eller bobilen til en annen forbruker via forhandler? Det er jo du som privatperson og forbruker som selger bilen til en annen forbruker og privatperson. Kommer ikke da kjøpsloven til anvendelse? Svaret er nei.

Det følger av forbrukerkjøpsloven § 1, første ledd at når en selger lar seg representere av noen som opptrer i næringsvirksomhet (eks. bilforhandler) gjelder forbrukerkjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven er ufravikelig, som betyr at det ikke kan avtales vilkår som gir forbrukeren dårligere rettigheter enn hva som følger av loven. Du kan derfor ikke skrive i kontrakten at kjøpsloven likevel skal gjelde. Et slikt punkt vil være ugyldig. Selges bilen via forhandler blir både forhandleren og du som privat selger ansvarlige etter forbrukerkjøpsloven.

Bakgrunnen for denne regelen er tanken om at når en forbruker må forhandle med en næringsdrivende/profesjonell part blir det ubalanse i avtaleforholdet. Lovgiver har da bestemt at forbrukeren må beskyttes, selv om den egentlige selgeren også er en forbruker.

Selger får mer ansvar

Hvilke konkrete konsekvenser får det for deg som selger at forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse? Innledningsvis er den største forskjellen at kjøper får reklamasjonsrett på hele fem år, i motsetning til kun to år som er regelen i kjøpsloven. En annen stor forskjell er at hvis kjøpet kreves hevet, må mangelen etter kjøpsloven medføre et vesentlig kontraktsbrudd. Dette er et strengt vilkår hvor det skal mye til for å nå igjennom. I forbrukerkjøpsloven er derimot hevingsvilkåret at feilen ikke er uvesentlig.

En annen særregel etter forbrukerkjøpsloven knytter seg til hvem som har bevisbyrden hvis en feil oppstår innen seks måneder etter overtakelsen av tingen. Du selger bilen din og etter fire måneder oppdager kjøper en ulyd fra girkassen. Det vil da være ditt ansvar som selger å bevise at feilen oppsto etter kjøpet/overtakelsen. Dette kan fort bli både vanskelig og kostbart å bevise for en privat selger. Greier man ikke å bevise at feilen først oppsto etter kjøpet er regelen slik at feilen antas å ha foreligget ved kjøpet. Spørsmålet blir deretter om feilen medfører et kontraktsbrudd. Det er et unntak fra denne regelen; hvis det er overveiende sannsynlig at feilen må ha oppstått etter kjøpet. Eksempelvis hvis kjøper etter en viss tid reklamerer på at sidespeilet er oppskrapet.

Forhandleren kan fraskrive seg salgsansvaret

Så, hvis en forbruker kjøper en bil via en forhandler som representerer en privat selger, kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse. Forbrukeren får da mulighet til å rette reklamasjonskravet enten mot forhandleren eller selgeren, eller til og med mot begge samtidig. Da vil både selger og forhandler være ansvarlig i fellesskap. I forbrukerkjøpsloven § 1, fjerde ledd heter det at representanten som opptrer i næringsvirksomhet blir solidarisk ansvarlig med selger. Det er da lett å tenke at en kjøper/forbruker først og fremst vil rette sitt krav mot forhandleren og ikke deg som den private selgeren. Her kan man også få seg en lite hyggelig overraskelse.

Grunnen til det er at den profesjonelle forhandleren har mulighet til å fraskrive seg ansvaret for salget, jf. forbrukerkjøpsloven § 1, fjerde ledd. Her står det:

«Representant som opptrer i næringsvirksomhet er solidarisk ansvarlig med selgeren for dennes forpliktelser dersom ikke forbrukeren blir gjort uttrykkelig oppmerksom på at representanten bare opptrer som mellommann og ikke er solidarisk ansvarlig med selgeren. (…)».

Altså; etter salget kan du som privat selger bli stående igjen alene med reklamasjonsansvaret overfor kjøperen og da etter forbrukerkjøpsloven.

At forhandler inntar en slik ansvarsfraskrivelse i kontrakt, er vanlig praksis. For at fraskrivelsen skal være gyldig må kjøperen bli informert om at forhandleren kun er en mellommann og uttrykkelig opplyst om at forhandleren ikke er solidarisk ansvarlig med deg som selger. Er dette gjort, har kjøperen kun mulighet til å holde deg som selger ansvarlig for eventuelle feil ved bilen. Det betyr at du ikke bare svarer for bilens tilstand og kvaliteter, men også det inntrykket forhandleren har gitt av bilen i forhandlingssituasjonen ovenfor kjøperen.

Kan du unngå selgeransvar etter forbrukerkjøpsloven?

Hva kan du som forbruker gjøre for å selge bilen uten å havne i forbrukerkjøpsloven? Det enkleste er å ikke selge via forhandler. Å selge bilen på egenhånd er noe mange ikke føler seg komfortabel med. Alternativene da er å forhandle med den profesjonelle parten man ønsker skal bistå med salget.

Eksempelvis avtale med forhandleren at de ikke har tillatelse til å fraskrive seg solidaransvaret i kontrakten med kjøperen. Det er viktig å huske at for mange kjøpere vil det være en ekstra trygghet å vite at også bilforhandleren kan holdes ansvarlig hvis det er feil ved bilen.

Det eneste alternativet hvor du nesten uten unntak kan selge bilen uten å frykte krav i ettertid er hvis du selger bilen til forhandleren. I denne kontrakten kan du begrense risikoen for krav betydelig ved å skrive «ingen reklamasjonsrett» eller «bilen selges uten reklamasjonsrett». Dette er også en mulighet hvis du selger bilen direkte til forbrukeren uten å bruke forhandler. Å selge bilen uten reklamasjonsrett vil avvike fra kjøpslovens bestemmelser, men loven er fravikelig slik at kjøper og selger selv bestemmer hva kontrakten skal inneholde.

Å selge bilen som et reparasjonsobjekt vil ikke være tilstrekkelig og vil i de fleste tilfeller tolkes som et «som det er»-forbehold. Kjøpers reklamasjonsrett er da fullt ut i behold. Hva man kan gjøre i stedet er å konkretisere det man mener er feil og slippe ansvar for denne feilen da kjøper er informert om feilen før kjøpet. Eksempelvis at bilen selges som et reparasjonsobjekt pga. ulyd fra girkasse.

Det er viktig å huske at man aldri kan fraskrive seg alt ansvar ved salg av løsøre selv etter kjøpsloven. Som selger kan man ikke fraskrive seg ansvaret hvis man bevisst har gitt uriktige opplysninger om salgsgjenstanden eller bevisst holdt tilbake opplysninger. Som selger kan man heller ikke fraskrive seg ansvar for illojal eller uredelig opptreden mot kjøper, jf. avtaleloven §§ 30 og 33, og også § 36 om urimelige avtaler/avtalevilkår.

Oppsummert kan man som selger spare seg selv for mye arbeid ved et eventuelt salg via forhandler, men baksiden er at man også påtar seg et langt større selgeransvar enn hvis man solgte bilen på egenhånd.

Artikkel publisert på Negotia Magasin. Utg.3-2021

© Copyright Legal24 Advokatfirma AS

Postadresse: Postboks 444 Sentrum 0103 Oslo Postboks 444 Sentrum 0103 Oslo

Personvern